۲۱.۸.۹۶

بی‌آنکه کسی برگردد

یکی یکی پرده‌ها را می‌بندم
پنجره‌ها را چفت می‌کنم
درها را قفل خواهم کرد
و دستگیره را پایین خواهم داد