۲۶.۸.۹۶

اع تماد

وقتی شناخت اسلحه‌ای می‌شود بر ضد خودت
وقتی با آغوش باز می‌روی
و آغوش را می‌بندد
وقتی فکرش جای دیگری‌ست
جایی غیر از پیش تو