۱۲.۹.۹۶

خواستم بگم در بدترین اوضاع مالی تمام زندگیمم
دیدم ازین بدترم بوده
خواستم بگم بدترین حال عمرمو دارم
دیدم ازین بدحال‌ترم بودم
نتیجتا
فک کنم اوضاع خوبه