۳.۱۱.۹۶

حرمان

دردهای بزرگ‌تر
درد‌های کوچک‌تر را از یاد می‌برند
زخم‌های قوی‌تر
زخم‌های کوچک‌تر را التیام می‌بخشند
دردی بر دردی
زخمی بر زخمی
درد‌ها و زخم‌های کوچک‌تر
خاطره می‌شوند
جوک‌ می‌شوند
و شادی این‌گونه شکل می‌گیرد

همیشه هم
دردهای بزرگ‌تری هست
زخم‌های بزرگ‌تری هست
و این
قاعده شادی در شرق است

زمستان مایوس نود و شش