۲۴.۱۲.۹۶

فرودگاه لعنتی

اگر قرار بود یک مکان باشم
ترجیح می‌دادم یک پارک بودم
یا یک کافه‌ی کوچک
و اگر حق انتخاب‌ها محدود بود
یک سوپرمارکت
یا حتی داروخانه
ولی قطعا
آخرین انتخابم
فرودگاه بود
آن هم فرودگاه مملکتی
که هر کس دستش برسد
می‌خواهد از آن کشور
برای همیشه برود
این آخرین انتخابم بود
که یک فرودگاه لعنتی باشم
و اینهمه اشک‌های آخرین دیدار را
و این‌همه بیزاری را
در خودم نگه دارم

فرودگاه امام خمینی
اسفند نود و شش
برای بدرقه‌ی بهترین رفیق
که لاقل قرار است برگردد