۲۱.۱.۹۷

قریب به یقین


چهار ساعت در اتاق هستند

یکی می‌گوید ساعت چهار و ده دقیقه است
یکی می‌گوید هفت و پنجاه و پنج دقیقه
یکی می‌گوید هشت و پنجاه و شش دقیقه
و آخری
ساعت مچی‌ام
می‌گوید ساعت هشت و پنجاه دقیقه است

و چون دوتایشان
به ساعت ۹ نزدیک‌ترند
از خواب بیدار می‌شوم

فروردین نود و شش