۳۰.۱.۹۷

روال

آه از قلم‌فرسایی روس‌ها
‏آه ...

‏آه از مانتوهای جلوباز
‏آه از گل‌های مصنوعی شدیدا طبیعی
آه از شنونده‌های محض

‏آه از وقتی که این مرد گنده 
‏پفک می‌خورد و هنوز قورت نداده
‏با دهان باز می‌خندد


فروردین نود و هفت