۲۸.۱۰.۹۸

وانفسا


او که کف خیابان کشته می‌شود
او که در هواپیما 
به صد تکه تقسیم می‌شود
او که در این وانفسا
مهاجرت می‌کند
این "او" های مظلوم
شاید عشق کسی باشند
گوشه جگری
محبوبی
معشوقی
نمی‌دانم موشک‌ها و تیرها و باتوم‌ها
این را می‌فهمند یا نه ...


چون آدم‌ها که نمی‌فهمند