۱۳.۱۲.۹۸

خوابت را برایم تعریف کن

تمام دیرها یک‌باره زود می‌شود
همه دست‌انداز‌ها، صاف می‌شود‬
‫ان مع العسری، یسری می‌شود‬
‫همه غذاهای تکراری نو می‌شود‬

‫تو را می‌بوسم در تراس خانه‌ی پدری‬
‫و می‌نوشم جرعه‌ی دقیق مستی را‬
‫هراس و هوس و حیاط و خیال‬
‫با بوسه و جرعه دنبال می‌شود‬

‫تمام هر چه پیشتر بوسیده‌ام‬
‫تمام هر چه پیشتر نوشیده‌ام‬
‫تمام هراس‌ها و هوس‌ها و خیال‌ها‬
‫در مزه‌ی لرزان لبان تو پاک می‌شود‬

اسفند نود و هشت
در تاریکی محض