۳۰.۶.۹۹

از شهریورهای نفرین شده

- لباس پوشیدنت رو دوست ندارم

- ریشات اذیتم می‌کنن

- اشکالی نداره من برم خونه ؟ 

- قول می‌دم تمومش کنم

- تقصیر خودتم بود

- زنگ می‌زنم به پلیس

- آقا پول این گلدونو کی می‌ده ؟

- خیلی کم حموم می‌ری

- فردا خیلی کار دارم

- آخرین بار با خودت بنزین زدم، خوب مونده نه ؟

- ما که تموم کرده بودیم

- یه دیقه همینجا وایسا ما بریم صحبت کنیم بهت می‌گم

- ما هممون گیر کردیم

- اسممو از خودم بپرس

- من همین جا وایسادم جایی نمی‌رم

- ...