۱۲.۱۰.۰۱

سؤتفاهم

ما مُرده‌ایم
تنها ولی
باور نکرده‌ایم