۷.۶.۰۲

ریسمان‌ها

اکانت‌هایمان کجا می‌روند؟

ایمیل‌هایمان را کی برای همیشه می‌بندند؟
کی آخرین عکس پروفایلمان از آخرین شبکه اجتماعی پاک می‌شود؟
آخرین نفر چه کسی ناممان را تایپ می‌کند و صفحه‌ای از ما را باز می‌کند؟
آن آخرین نفر کیست؟
این‌ها چقدر پس از ما رخ می‌دهند؟


شهریور صفر دو
به یاد #ایرج_کریمی