۳.۷.۰۲

پرت

شاید

دیگر هم را نبینیم

شاید وقت نباشد برای خیلی کارها

شاید این سامورایی دیوانه

به صفوف در هم فشرده‌ی گاوها بزند

شاید این گاو بیچاره

در آن لحظه حواسش پرت باشد

شاید پرت

جایی باشد که در آن

دیگر هم را نخواهیم دیداسفند ۹۷